motylki
misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

Co słychać w ulu?

 

Rytmika Język angielski Origami Gimnastyka z elementami SI

poniedziałek

12:20 - 12:40

wtorek

09:40 - 10:00

czwartek

10:00 -10:20

poniedziałek

13:30 - 14:00

wtorek

10:25 - 10:45

czwartek

09:40 - 10:00

 

środa

13:30 - 14:00

Plan pracy wrzesień

TYDZIEŃ I:3.09-7.09

TEMAT TYGODNIA : Wesołe przedszkole.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:    

 • potrafi współdziałać w zespole
 • potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami
 • wypowiada się na określony temat
 • klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • zna pomieszczenia przedszkolne
 • akceptuje ustalone zasady
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • wykazuje spontaniczną aktywność ruchową
 • dba o ład i porządek w swoim otoczeniu

 

TYDZIEŃ II:10.09-14.09

TEMAT TYGODNIA: Razem jest wesoło.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • nie odchodzi samowolnie od grupy
 • słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • umie bawić się przy muzyce
 • wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej
 • omawia ilustracje
 • doskonali sprawność manualną
 • określa miejsce na kartce papieru
 • stara się planować czynności
 • zna charakterystyczne cechy pór roku i potrafi je wymienić
 • posługuje się określeniami: wiosną, latem, jesienią, zimą
 • dostrzega rytm w powtarzających się porach roku

 

TYDZIEŃ III:17.09-21.09

TEMAT TYGODNIA: To ja.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:    

 • doskonali sprawność manualną
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • planuje i organizuje własną pracę
 • dobrze orientuje się w schemacie własnego ciała
 • rozwija zdolności do skupiania uwagi na gestach i ruchach drugiej osoby
 • stosuje określenia: przodem do, tyłem do
 • chętnie współpracuje z innymi
 • dostrzega potrzeby innych
 • układa krótkie zdania
 • podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów

 

TYDZIEŃ IV:24.09-28.09

TEMAT TYGODNIA: Kosz Pani Jesieni.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:    

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • interesuje się czytaniem i pisaniem
 • rozumie przyczynę i skutek określonych działań
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne
 • dostrzega szczegóły
 • tworzy prace pod wpływem różnych bodźców
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw i owoców
 • wykonuje kompozycje przestrzenne z różnego rodzaju materiałów plastycznych
 • przelicza elementy zbioru zgodnie z własnymi możliwościami
 • tworzy zbiory
 • dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy określonymi przedmiotami

 

PLAN PRACY PAŹDZIERNIK

 

Tydzień I: 01-05.10.2018  r.

Temat tygodnia: Moja rodzina i ja.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- swobodnie wypowiada się nt. swojej rodziny;

- zna członków swojej rodziny;

- potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem;

- potrafi nazwać własne obowiązki domowe;

- zna zawody rodziców i potrafi o nich opowiedzieć;

- łączy przyczynę ze skutkiem;

- klasyfikuje przedmioty wg określonych cech.

 

Tydzień II: 08-12.10.2018 r.

Temat tygodnia: Droga do przedszkola.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy;

- stosuje w praktyce zasady bezpiecznego poruszania się;

- rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wie, co oznaczają;

- zna kolory sygnalizatora ulicznego i rozumie ich znaczenie;

- posługuje się określeniami kierunku: prawo, lewo;

- zna telefon alarmowy 112;

- prawidłowo dekoduje informacje;

- odwzorowuje kształty figur geometrycznych.

 

Tydzień III: 15-19.10.2018 r.

Temat tygodnia: Leśne odgłosy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- zna charakterystyczne cechy danej pory roku;

- dostrzega rytm w następstwie pór roku;

- interesuje się światem przyrody;

- poprawnie nazywa obserwowane zjawiska i zachowania;

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne;

- posiada podstawowe informacje nt. życia zwierząt;

- rozpoznaje gatunki niektórych drzew.

 

Tydzień IV:  22-26.10.2018 r.

Temat tygodnia: Kącik zabawek.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- rozpoznaje i nazywa wybrane kolory;

- odtwarza struktury dźwięków;

- zna cechy charakterystyczne określonych przedmiotów;

- poprawnie nazywa obserwowane rzeczy;

- stara się zrozumieć przyczynę i skutek określonych działań;

- reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa i dynamiki;

- rozróżnia w melodii dynamikę o różnym natężeniu dźwięku (głośno/cicho);

- zapamiętuję i odtwarza proste układy taneczne;

- posługuje się określeniami wyrażającymi stosunki przestrzenne.

 

Tydzień V: 29.10.-02.11.2018 r.

Temat tygodnia: Kap, kap, kap.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- interesuje się zjawiskami przyrody;

- nazywa i rozpoznaje zjawiska atmosferyczne;

- rozumie pojęcie prognoza pogody;

- rozumie symboliczny zapis pogody;

- umie opisać pogodę za oknem;

- potrafi wymienić obserwowane zmiany w pogodzie;

- wypowiada się nt. konieczności dostosowania ubrań do pogody.

 

Plan pracy w listopadzie

TYDZIEŃ I : 5.11-9.11

TEMAT TYGODNIA: 100 lat Odzyskania Niepodległości.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:        

 • interesuje się czytaniem i pisaniem
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy,
 • rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn),
 • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach,przysłowiach, legendach, bajkach,
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • wypowiada się na określony temat
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy
 • rozumie sens podawanych informacji

           

TYDZIEŃ II: 13.11-16.11

TEMAT TYGODNIA: Jakie to ciekawe!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • wykazuje płynność i dokładność ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
 • potrafi malować palcem różne wzory
 • prawidłowo zapamiętuje informacje
 • nabywa poczucia własnej wartości
 • zadaje pytania i poszukuje odpowiedzi
 • prowadzi dialog
 • samodzielnie przeprowadza doświadczenia badawcze
 • stosuje pojęcie para
 • przelicza w zakresie 2
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • stara się aktywnie uczestniczyć w zabawach

 

TYDZIEŃ II: 19.11-23.11

TEMAT TYGODNIA: Nasze zwierzaki.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt
 • zna pojęcie schronisko dla zwierząt
 • przewiduje działania i łączy działanie ze skutkiem
 • poznaje piękno jako wartość
 • potrafi formować postacie zwierząt z plasteliny
 • jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń
 • interesuje się światem zwierząt
 • stosuje określenia dotyczące długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od
 • jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt
 • potrafi opisać słownie wygląd zwierząt
 • zna zawód weterynarza
 • właściwie zachowuje się podczas spotkania u weterynarza

 

TYDZIEŃ  IV: 26.11-30.11

TEMAT TYGODNIA: Idę z misiem do przedszkola.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • uważnie słucha i zadaje pytania do treści
 • zna historię stworzenia Misia Pluszowego
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • formułuje dłuższe wypowiedzi
 • dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów
 • stosuje określenia duży – mały
 • zna techniki umożliwiające twórczość plastyczną
 • swobodnie posługuje się dostępnymi materiałami i przyborami plastycznymi
 • rozumie przyczynę i skutek określonych działań
 • stosuje określenia: na, pod, obok
 • odtwarza rytmy w określony sposób

 

PLAN W PRACY W GRUDNIU

Tydzień I: 03-07.12.2018 r.

Temat tygodnia: Mikołaju, czekamy!

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- rozpoznaje krajobraz dalekie Północy;

- zna wygląd i sposób życia reniferów;

- zna niektóre tradycje zw. ze świętami Bożego Narodzenia;

- wypowiada się nt. tradycji wieczerzy wigilijnej;

- zna tradycje składania życzeń świątecznych;

- stosuje formy grzecznościowe podczas składania życzeń;

- zna drogę listu od nadawcy do adresata;

- wypowiada się nt. pracy listonosza.

 

 

Tydzień II: 10-14.12.2018 r.

Temat tygodnia: Zabawa w teatr.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mimiką, gestem i ruchem;

- wie, jak powstaje cień;

- wypowiada się nt. zależności pomiędzy powstawaniem cienia a przezroczystością przedmiotów;

- potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem techniki teatru cieni;

- jest otwarte i śmiałe w odtwarzaniu ról;

- rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne;

- reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa, dynamiki i wysokości dźwięku.

 

Tydzień III: 17-21.12.2018 r.

Temat tygodnia: Tropy na śniegu.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- potrafi nazwać aktualną porę roku (zima) i opisać jej cechy charakterystyczne;

- rozpoznaje odgłosy z otoczenia;

- zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące zimą;

- zna właściwości śniegu i lodu;

- grupuje obiekty i formułuje uogólnienia;

- prawidłowo przelicza zbiory.

 

Tydzień IV:  24-28.12.2018 r.

Temat tygodnia: Stroimy choinkę.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- umie wypowiedzieć się nt. uczestniczenia w uroczystościach rodzinnych, ich nastroju i przebiegu;

- zna niektóre tradycje związane ze świętami;

- poznaje historie strojenia świątecznego drzewka;

- wie, jak powstaje bombka;

- ilustruje ruchem treść opowiadania;

- wypowiada się w formie artystycznej nt. swoich przeżyć;

- samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia;

- wnioskuje o rozwiązaniu problemu na podst. uzyskanych wyników.

 

Tydzień V: 31.12.2018 r.-04.01.2019 r.

Temat tygodnia: Bajki, baśnie, bajeczki.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- okazuje szacunek innym;

- potrafi mówić o swoich potrzebach i emocjach;

- próbuje kreślić linie ciągłe w granicach konturu;

- dostrzega różnice w fakturze przedmiotów i właściwości fizyczne materiałów;

- dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów;

- układa proste kompozycje przestrzenne z figur geometrycznych;

- stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy: biblioteka, czytelnik;

- grupuje książki pod względem wielkości i jej tematyki.

 

 

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.